Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Stefan Boczyło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H. "STEMA" STEFAN BOCZYŁO, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Towarowa 22A, 58-100 Świdnica, NIP: 8840000064, REGON: 280544036.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: P.H. "STEMA" STEFAN BOCZYŁO, ul. Towarowa 22A, 58-100 Świdnica.

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej sklep@stema.istore.pl

 • poczty tradycyjnej - ul. Towarowa 22A, 58-100 Świdnica

 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem https://stema.istore.pl/pl/contact

 • telefonu +48 74 846 92 00, 74 846 91 75

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli Klient rejestruje się przy zakupie Towarów zbieramy jego imię, nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Klienta Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia Klienta, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Klienta przy zakupie Towarów, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej Klienta oraz użytego systemu operacyjnego;

 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać dane osobowe Klienta podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Klienta dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Klienta w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu - w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Klienta przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące aktywności Klienta w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność związana z naszą komunikacją z Klientem. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o aktywności Klienta w celu dotarcia do Klienta z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy dane osobowe Klienta podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, dane Klienta podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Klient wprowadza swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;

 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;

 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;

 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Dane osobowe Klienta dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe Klientów następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajduje się na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego pod linkiem: https://www.stema-meble.com/ISTORE/_dokumenty/Polityka prywatnosci-LISTA DOSTAWCOW USLUG.pdf .

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO Klient ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Klienta żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Klienta takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Klient ma prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, ma on prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

W przypadku chęci żądania dostępu do własnych danych osobowych, prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: https://stema.istore.pl/pl/contact lub sklep@stema.istore.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli dane osobowe Klienta są nieprawidłowe ma on prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania własnych danych osobowych.

Klient ma też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia własnych danych osobowych.

W przypadku chęci żądania sprostowania własnych danych osobowych lub ich uzupełnienia, prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: https://stema.istore.pl/pl/contact lub sklep@stema.istore.pl.

Jeżeli Klient dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe może on sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Klient ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Klienta dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Klient zostanie poinformowany.

W przypadku chęci żądania usunięcia własnych danych osobowych, prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: https://stema.istore.pl/pl/contact lub sklep@stema.istore.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient zażąda ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;

 • dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta;

 • w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta.

W przypadku chęci żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: https://stema.istore.pl/pl/contact lub sklep@stema.istore.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych, prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: https://stema.istore.pl/pl/contact lub sklep@stema.istore.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Klient może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klient innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

W przypadku chęci żądania przeniesienia włąsnych danych osobowych, prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: https://stema.istore.pl/pl/contact lub sklep@stema.istore.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: https://stema.istore.pl/pl/contact lub sklep@stema.istore.pl lub skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Klient który uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza RODO ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl